Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Musiker Forbund Nordvestjylland søndag d. 24. januar 2016 kl. 14.00 i Salling Hallerne.

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En særlig velkomst lød til Anders Laursen og Hanne Elkjær fra hovedforbundet, som deltager i generalforsamlingen.

2.    Valg af dirigent

                      Hanne Elkjær blev valgt.

3.    Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Generalforsamlingen godkendte uden bemærkninger tilføjelsen på dagsorden om valg af delegerede.

Det blev konstateret, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og altså kan gennemføres på lovlig vis.

4.    Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for året 2015:

Der har været et fantastisk samarbejde i bestyrelsen i årets løb.

Formanden berettede, at bestyrelsen har prøvet nogle nye ting i 2015. Bl.a. Musikkens dag i kassehuset i Glyngøre, hvilket blev en fantastisk succes! Der blev ansøgt om penge fra gramexmidlerne til gennemførelsen af Musikkens dag.

Julekurve er igen i 2015 blevet uddelt til nogle få medlemmer.

Afdelingens medlemstal er halveret, og dette medfører et voldsomt fald i indtægterne i DMF Nordvestjylland. Der er i 2015 indmeldt 2 nye medlemmer.

Jytte Thomsen har deltaget i TMU. Preben Pleidrup og Marinus Poulsen har deltaget i TM      

Der har været afviklet 2 møder i DMF Midt. Et samarbejde med Viborg, Randers Aarhus og Silkeborg med formål om at udvikle og dele viden og idéer. Nogle af idéerne var bl.a. større synliggørelse, tema-aftener, koncerter mv. Der er gang i at udvikle en markedsføringsstrategi for DMF Midt.

Der er musikkens dag søndag d. 7. februar 16 på Thinghuskroen i Vestervig samt søndag d. 18. september 16 i Kassehuset i Glyngøre.

Formanden orienterede om at der er taget kontakt til Musikskolen i Thisted, til et markedsføringsarrangement for afdelingen og musikken.

Bestyrelsen har overvejet nye måder at komme ud til potentielle kunder. Evt. Radio Limfjord med et foreningsmedlemsskab.

Formanden afrundede beretningen med at takke bestyrelsen for samarbejdet i 2015.

Beretningen blev taget til efterretning.

Anders Laursen, DMF hovedforbundet havde følgende kommentarer til formandens beretning:

Det er vigtigt at markere sig med markedsføring.

Musikskolerne har fået det sværere efter den nye finanslov.

Kulturmødet på Mors var en succes.

Hvorfor mister vi medlemmer? Bl.a. pga. urbaniseringen.

Godt I forsøger at gøre noget ved medlemsnedgangen, bl.a. ved MidtVest samarbejdet.

Søg evt. de kollektive ophavsrettighedsmidler til arrangementer.

Formanden blev rost for at afdelingen gør noget for at fange potentielle medlemmer.

Der er kongres til sommer i Helsingør.

Medlemstallet er gået tilbage, hvilket kan mærkes også i hovedforbundet.

5.    Fremlæggelse af regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet for 2015, hvilket viste et underskud på kr. 7.913,56.

Dette medfører at kassebeholdningen er blevet reduceret til kr. 36.713,49 pr. 31.12.2015.

Regnskabet blev godkendt.

6.    Valg til bestyrelsen for 2 år, Preben Plejdrup er på valg - (modtager

genvalg)

Preben Plejdrup blev genvalgt

7.    Valg til bestyrelsen for 2 år, Marinus Poulsen er på valg - (modtager

genvalg)

Marinus Poulsen blev genvalgt

8.    Valg af 1 best.suppleant for 2 år, Kenneth Bjerregaard er på valg.

(Gunnar Poulsen næste år).

Kenneth Bjerregaard blev genvalgt

9.    Valg af 1 revisor for 2 år. Kuno Frost er på valg. (Poul Burgaard

næste år).

Kuno Frost blev genvalgt

10.  Valg af 1 revisor suppleant for 2 år. Orla Andersen er på valg. (Gert

Ravn næste år).

Orla Andersen blev genvalgt

11.  Indkomne forslag.

Der er indkommet forslag fra Iben Barnwell om at afdelingen støtter Spil Dansk Dagen 2016 med arbejdskraft og midler evt. i samarbejde med Skive Kommune.

Noget af det bestyrelsen tidligere har drøftet i forbindelse med Spil Dansk Dagen er at afdelingens indsats skal komme nogle af afdelingens medlemmer til gode.

En idé fra Forbundsformand Anders Laursen kunne være at afdelingen kunne sponsere et orkester til at spille rundt på kommunernes institutioner. Der kan evt. søges om støtte fra hovedforbundet.

12. Valg af delegerede til kongressen i DMF den 24. og 25. august 2016 . Ud fra afdelingens medlemstal,

er afdelingen berettiget til at sende max. 3 delegerede.

Preben Plejdrup, Marinus Poulsen og Finn Borre Andersen blev valgt som delegerede til kongressen.

13.  Evt.

Formanden sender indbydelser til kurser ud til medlemmerne via mail.

Der arbejdes på at få arrangeret et temamøde om dagpenge. Jytte Thomsen er tovtrækker på dette arrangement.

Bo Pe problematiserer at afdelingen ikke har en klar strategi for at sætte fødselsdage, jubilæer mv. i bladet Musikeren. Dette vil bestyrelsen gøre noget for at få med fremover.

Anders Laursen slog et slag for forsikringstilbuddet fra DMF Forsikring.

Kurt problematiserer at kalenderen ikke bliver udgivet længere. Kalenderen er blevet valgt fra pga. besparelser.

Under punktet eventuelt blev der drøftet mangt og meget. Vi kom vidt omkring!

Således opfattet

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.