Generalforsamling i DMF Randers Søndag d. 6. marts 2016 kl. 15.00 Jørgens Café, Slotspladsen 8, 8900 Randers C

1) Valg af dirigent.
Bo Jacobsen (DMF Djursland) fra HB blev valgt

2) Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt

3) Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev aflagt af formand Vibeke Persson.
Beretningen er vedhæftet.
Beretningen blev modtaget med akklamation.
Vibeke læste mindeord for Bent Kallehauge og vi holdt et minuts stilhed.

4) Fremlæggelse af regnskabet og beslutning om decharge.
Kasserer Erik Højholdt gennemgik regnskabet.
En bemærkning var at medlemsaktiviteter var større end det umiddelbart fremgår af regnskabet. Det har regnskabstekniske årsager.
Regnskabet og beslutning om decharge blev godkendt og vedtaget med akklamation.

5) Indkomne forslag. (Herunder vedtægtsændringer – se nedenfor)
Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget med akklamation.

6) Fastsættelse af lokalkontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret lokalkontingent på 100 kr. om måneden.
Det blev foreslået at nye medlemmer eller unge under eksempelvis 25 får lokalkontingentet til halv pris eksempelvis i det første år. Det blev vedtaget at bestyrelsen får bemyndigelse til at undersøge alle aspekter også i forhold til hovedforbundet og evt. implementere tiltaget i forbindelse med aktiviteterne i det kommende år.
Ellers blev det vedtaget at bibeholde kontingentet.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Henri Amsler
Erik Højholdt stiller op til en bestyrelsespost
Henri Amsler blev genvalgt for to år med akklamation.
Erik Højholdt blev valgt for to år med akklamation.

8) Valg af suppleanter.
Erling Jakobsen blev valgt for 2 år.

9) Valg af kasserer.
Erik Højholdt stiller op til kassererposten
Erik blev valgt med akklamation

10) Valg af 1 revisor og 2 suppleanter.
På valg til revisor: Bjarne Hjulmann
Revisorsuppleant
Bjarne blev valgt med akklamation for 2 år
Thomas Lennert blev valgt som revisorsuppleant for 1 år med akklamation.

11) Drøftelse af forslag / emner til kongressen 2016.
Henri Amsler bragte problemet med kollegerne, der ikke (mere) er medlemmer, op. Han opfordrer til tiltag, der kan bremse det dalende medlemstal.
Bo Jacobsen fra Djursland og Lars Kiehn fra Århus redegjorde for hovedbestyrelsens arbejde for netop dette, og redegjorde bl.a. for at medlemstallet i Midtjylland har stabiliseret sig.
Der er forskellige tiltag i gang også i samarbejde med de forskellige afdelinger.
Henning Kragh bragte spillestedernes rolle med manglende tariffer op. Kan vi evt. gå i dialog med spillestederne?
Bestyrelsen prøver at finde en formulering som kan tages med til kongressen.

12) Valg af delegerede til kongressen.
Formand Vibeke Persson og næstformand Anja Dybris ønsker at deltage og blev valgt med akklamation.
Thomas Lennert er valgt såfremt han kan.

13) Fremtiden – idéer og forslag til afdelingens arbejde i det kommende år
Der kom ikke forslag fra generalforsamlingen.
Anja Dybris redegjorde i overskrifter for hvilke samarbejdspartnere bestyrelsen har taget kontakt til og vil tage kontakt til. Hun spurgte om idéer til at finde andre eller flere samarbejdspartnere.
Bo og Lars blev spurgt om deres erfaringer, hvilket de vendte.

14) Eventuelt.
Under eventuelt kom Bo og Lars med en kort orientering om Hovedbestyrelsens arbejde.
Herunder blev det nævnt, at der har været et stort underskud i nogle år. Konsekvensen har bl.a. været at 4 medarbejdere i hovedforbundet har fået en fratrædelsesordning.

Referent: Thomas Lennert, 6. marts 2016

Bilag – forslag til vedtægtsændringer og beretning
Vedtægtsændringer i DMF Randers’ vedtægter – tegningsrettigheder:
Nuværende ordlyd under punkt 4 i afdelingens love:

”Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Afdelingens midler indsættes i
et pengeinstitut, anbringes i obligationer noteret på den danske fondsbørs eller i fast ejendom.
Anden anbringelse kræver samtykke af en generalforsamling.
Afdelingen forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af formanden i forbindelse med to
bestyrelsesmedlemmer.”

Forslag til beslutning:
I stedet for sætningen ”Afdelingen forpligtes overfor tredjemand ved
underskrift af formanden i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer.” indføjes nedenstående.

”Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af
formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, pantsætning eller salg af fast
ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til
foreningens bankkonto hver for sig.”

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.