Referat fra DMF Haderslev-afdelings generalforsamling, søndag den 6. marts 2016

Valg af dirigent
Michael Justesen blev foreslået. Valgt

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Afdelingens beretning
Formanden orienterede om afd. mange aktiviteter i 2015, samt visioner for fremtiden. I beretningen kom han bl.a. ind på SMUK koncerten, generalforsamlingen og de forskellige kurser afd. har afholdt i det forgangne år både vores egne og dem Artlab har stået bag. Samarbejdet med Artlab blev fremhævet som noget meget positivt.

Regionssamarbejdet blev omtalt som en vidensdelingsbank, samt det kommende arr. der er ved at blive planlagt, Bandkick for smalle gernre.

Formanden berettede også om manglende kommunale planer ang. Borgerforeningen der kan rumme Musikskole, spillested. Øvelokaler m.m. 

Samarbejdet med musikskolen, vigtigheden af at hjælpe DMF medlemmer, musikskolens tiltag, ”matemusik” der er et undervisningsforløb der kan bruges i folkeskolen af musikskolens undervisere og en kommende workshop i samarbejde med musikskolen, med Casper Mikkelsen blev omtalt. 

Formanden kom endvidere ind på kommende samarbejde med Hoptrup Efterskole, og glædede sig over at vi har både Sonic College, SMUK i byen.

Den uheldige situation DMF har bragt sig i (formandsvalg på kongressen) blev omtalt inden han kronologisk gjorde rede for årets møder, kurser og runde fødselsdage m.m. Beretningen vidnede om et meget stort aktivitets niveau i forhold til afdelingens størrelse. 67 medl.pr.31./12. 2015.  Der var ros fra forsamlingen.

Læs formandens beretning for mere info.

Afdelingens regnskab
Kassereren Michael Korup Sørensen fremlagde regnskabet. Afdelingen er kommet ud med et overskud, bl.a. pga. en medlem fremgang på 7 medl. Regnskabet godkendt.

Indkomne forslag til afdelingen
Ingen indkomne forslag.

Medlems forslag, til punkter på DMF kongres 2016
Ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af lokalkontingent
Ingen ændring.

Valg til bestyrelsen
På valg: Formand Kaj Boisen (periode 2 år) Genvalgt.
Kenneth Hoff Mosen, bestyrelsesmedlem (periode 2 år) Genvalgt
Bo Valbjørn bestyrelsesmedlem (periode 2 år) Genvalgt

Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg: Jens Kaa (periode 2 år) Genvalgt
Jakob Hakonsen (periode 1 år) Valgt

Valg af 1. Revisor og Revisor suppleant
På valg 1 revisor. Helge Emil Pedersen (periode 2 år) Genvalg
Revisor Suppleant. Jens Christian Lietzen (periode 1 år) Genvalg

Valg af 3 Delegerede–Bestyrelse/Best. Suppl. til kongressen
Opstillet. Kay Boisen, Niels Glasdam, Michael Sørensen, Jens Kaa.
Valgt. Kaj Boisen, Michael Korup Sørensen, Jens Kaa. Supl. Niels Glasdam

Eventuelt
Der blev snakket om den nye overenskomst for musikskolerne, der kan stille underviserne ringere end tidligere.
Der blev snakket lidt om musikskolerne nye overenskomst, der stiller underviserne ringere end tidligere.

Michael Justesen orienterede om HB's arbejde og kom bl.a. ind på:

 • Tillidsmandsmødet vil dreje sig meget om kongressen.
 • Der er lagt op til kampvalg om formandsposten på kongressen, efter at næstformanden har forsøgt at få et mistillidsvotum til Anders Laursen igennem i HB.
 • Anders Laursen har fået en rimelig aftale med kulturministeriet vedr. den nye kulturpakke.
 • DR: Der bakkes op om DR. DMF prøver at få DR til at få spille mere dansk musik.
 • FTF: Anders Laursen har samarbejde med FTF. Han har på deres kongres haft fokus på dagpengeregler. Der er ikke sket de store forbedringer på det atypiske arbejdsmarked, og der er nedsat en arbejdsgruppe til at kikke nærmere på det. AL har haft kontakt til LO's formand, for at sætte hende ind i tingene.
 • Kulturaftalens besparelser har påvirket Det Kongelige Teater negativt. Der er nedlagt 3 stillinger i kapellet, samtidigt rammes landsdelsorkestrene, der skal spare 2 % om året de næste 4 år.
 • Gramex midler: Der har været problemer med snyd med midler i andre EU lande. Der er strammet meget op, og vi er blevet beskåret kraftigt. Derfor mindre støtte. Der iblandt til Musikeren, der har undergået store forandringer. Webudgave søger for aktualitet, og Musikeren var tidligere altid 2 mdr. bagud.  
 • Der ansat et firma til tilrette DMF's medieformidling.
 • Der er at nedsat et ungdomsudvalg.
 • Der arbejdes kraftigt på at få sat taksterne op på streamingskanalerne (Youtube, Spottfy m.fl.) så kunstnerne kan få mere end de få kr. de får i PT.
 • Vi har mistet 600 medlemmer på landsplan de senere år.
 • Der afskediget 6 medarbejdere i DMF, nogle ved naturlig afgang, for at forbedre økonomien.

Formanden takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede af med et trefoldigt leve for DMF og Haderslev afd.  

Referent Niels Glasdam

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.