af referent Jørn Vind

Hjallese Forsamlingshus, søndag d. 24 01 2016 kl. 15, deltagere: 22 medlemmer, bestyrelsen, repræsentanter fra Odense og Svendborg Afdeling og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

Chris Kroman blev foreslået og valgt

2.       Godkendelse af dagsorden.

Der blev indsat et ekstra punkt i dagsordenen – som fik nr. 14 – ”Valg af delegerede til kongressen” – og det oprindelige pkt. 14 – ”Eventuelt” – blev ændret til pkt. 15.

Ellers blev dagsordenen godkendt.

3.       Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Kommentarer efter beretningen:

Erik Damgaard kunne meddele at der er kommet ny procedure mht. indmeldelse: Nye medlemmer er først medlemmer når kontingentet er betalt – pr. giro eller på anden vis når pengene ”er i kassen”.

Under punktet blev det også talt om afdelingsgrænser for hvor medlemmerne skulle være tilknyttet. Der blev talt om faldende indtægter da der er mange ældre og dermed ikke fuldt betalende medlemmer i DMF.

Lokalt er det således at kontingentet er det samme i de tre fynske afdelinger – derfor ingen konkurrence på dette felt.

Der blev udtrykt ønske om samme lokalkontingent over hele landet – hvilket blev diskuteret – og efter diskussionen at dømme – nok ikke realistisk.

Respekt for hinandens afdelinger i lokalområdet i stor udstrækning pga. samarbejdet i Region Syd.

4.       Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og beslutning om decharge.                                  
Regnskabet godkendt og dermed decharge givet.

5.      Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår at ”Jubi-kontoen” ændrer navn til ”Aktivitetskonto”. Formål – at pengene ikke nødvendigvis skal anvendes til en jubilæumsfest, men at man kan anvende det indestående beløb til andre aktiviteter også med det formål at gavne medlemmerne fagligt og/eller i social sammenhæng.

Forslaget godkendt.

Der blev foreslået forskellige aktiviteter – men bestyrelsen ønsker ikke at gå i detaljer eller binde sig i forvejen – men beslutter hvornår og til hvad pengene skal anvendes til når den tid kommer.

I øvrigt kan der søges Gramex-midler hos hovedforbundet til musikfremmende aktiviteter. Kan søges af lokalafdelinger – men kan også søges kollektivt af Region Syd.

6.       Fastsættelse af lokalkontingent.   

Samme kontingent som i 2015.

7.       Valg af formand.

Carsten Pedersen genopstillede og blev valgt.

8.        Valg af bestyrelsesmedlem.

Per Larsen genopstillede og blev valgt.

9.       Valg af bestyrelsesmedlem.

Rene Settling genopstillede og blev valgt.

10.   Valg af 1. suppleant.

Kim Mikkelsen genopstillede og blev valgt.

11.   Valg af 2. suppleant.

Tonny Skiøth genopstillede og blev valgt.

12.   Valg af revisor.

Hans Henrik Bak Pedersen genopstillede og blev valgt.

13.   Valg af revisorsuppleant.

Hidtidig revisorsuppleant har meldt sig ud af foreningen – og vi skulle have en ny, som blev Jan Valbjørn.

14.   Valg af delegerede til kongressen.

Vi må sende to til kongressen. Carsten har meldt sig – og det blev besluttet at bestyrelsen vælger nr. 2 som kan deltage i kongressen.

15.   Eventuelt.

Et medlem nævnte ordet ”formandsballade” i DMF Hovedbestyrelsen. Erik D. kunne oplyse at der ikke var ballade, men at både han og Anders Laursen opstiller på den kommende kongres for den næste periode.

Erik gav en kort orientering om hvad han står for.

Chris trækker sig som 1. suppleant til hovedbestyrelsen.

Bjarke stiller ikke op til hovedbestyrelsen.

Gaver til ”100 års jubilæumsfesten”: Det er således, at der kun var gaver til de som havde meldt sig til jubilæumsfesten. Dette blev påpeget af et medlem om dette var rimeligt – og formanden forklarede bestyrelsens beslutning – uden at man dog nåede til enighed.

Kaj Baungaard og Helge Nielsen takkede for julekurvene – og var overraskede over indholdets omfang og anvendelighed. I øvrigt bred tilfredshed med julekurvene. 

Carsten sluttede af og takkede for god ro og orden – og bød indenfor til efterfølgende ”mad og drikke” og en lille dans.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.