Generalforsamling i DMF, Fyns stift afd. den 27. januar 2013. Afholdt i Hjallese Forsamlingshus.

Dagsorden :

1.             Valg af dirigent                                                                    

          Chris Kroman blev valgt ledsaget af bifald                                                

2.             Godkendelse af dagsorden

  Dagsorden godkendt

3.        Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

           Beretning taget til efterretning

          Under beretningen gøres der opmærksom på foldere vedr. div. kurser.

          GF opfordres til at tilkendegive hvorvidt man også ønsker Akkorden som fysisk blad.

4.        Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og beslutning om decharge.

           Kassebeholdningsdatoerne er fejlagtigt noteret med årstallet 2011.

           Dette skal selvfølgelig være 2012.

           Beretning taget til efterretning

5.        Forslag til vedtægtsændring

          Forslaget til vedtægtsændring vedtaget.

6.        Indkomne forslag

           Ingen

 7.      Fastsættelse af lokalkontingent

          Kontingentet ændres ikke.         

8.         Valg af bestyrelsesmedlem.

           På valg er Jørn Vind  (modtager genvalg)

          Jørn Vind blev genvalgt.

9.        Valg af bestyrelsesmedlem.

          På valg er Henrik Troelsen  (modtager genvalg)

          Henrik Troelsen blev genvalgt

10.      Valg af 1. suppleant.

           På valg René Setling  (modtager genvalg)

           Rene Setling blev genvalgt

 11.      Valg af 2. suppleant.

             På valg er Pernille Troelsen  (modtager ikke genvalg)

              Kim Mikkelsen blev valgt som ny 2. suppleant

12.        Valg af revisor.

              På valg er Tommy Nielsen  (modtager ikke genvalg)

             Jef Kjøller blev valgt 

13.         Valg af revisorsuppleant.

                På valg er Jef Kjøller  (modtager genvalg)

               Tommy Nielsen blev valgt

14.         Evt.

Der var en drøftelse vedr. egenbetaling for pårørende ifm generalforsamlingen.

I tilfælde af at økonomien strammes, vil bestyrelsen vurdere, om der skal opkræves egenbetaling.

Erling Baungaard berettede på morsom vis om sine forældres musikerliv og om sin egen vej ind i DMF.

 Helge Nielsen og Erling Baungaard takkede for julekurve.

Retfærdigvis skal det nævnes at det er hovedforbundet der donerer disse kurve.

Chris Kroman supplerede klokkeklart om inskriptionen FSLM i dirigentklokken. Det står for Fyns Stift Land Musikere.

Bjarke gjorde opmærksom på et arrangement på Svendborg musikskole samt på rokeringen i hovedbestyrelsen.

Bjarke er jo nu vores direkte talerør til hovedbestyrelsen og opfordrer til, at vi kommer til ham, hvis vi har nogle ønsker, der skal bringes videre til Hovedforbundet.

Der blev talt om den nye folkeskolelov (helhedsskolen) og musikskolerne.

Henrik Troelsen efterlyste en mere markant profilering af festmusikeren qua annoncer, film o.lign.

Carsten Pedersen gør opmærksom på et arrangement der afholdes hos John Godtfredsen i Ringe.

Referent Per Larsen

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.