Mandag d. 12. Marts 2012 - kl. 18.30, Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg.

1.     HB-medlem Erik Damgaard blev valgt til aftenens dirigent for generalforsamlingen, hvor 18 medlemmer var startet med at spise fra en dejlig buffet.

2.     Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet i henhold til lovene, samt at dagsordenen kunne godkendes.

3.      Formanden Johnny Svensson fremlagde bestyrelsens beretning. Afdelingen havde ved årsskiftet 101 medlemmer mod 108 i 2010.

Johnny omtalte årets aktiviteter: Projektet ”The Black Friday Sessions”, ”Band in a Box” kurset, Afdelingens jubilæumsfest på De Hvide Svaner, ”Verdens største Band” på Axeltorv og Svenstrup Efterskole, Klik2011 og VUMF. Desuden har afd. deltaget i tillidsmandsmøde, SEMU møde og kursus i programmering af hjemmeside. Poul Birkum blev lykønsket med tildelingen af Valde-prisen. Til slut takkede Johnny Ole B. og den øvrige HB/FU for støtten til vores arrangementer samt resten af bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

Efter Johnnys fremlæggelse af beretningen havde flere deltagere ordet med kommentarer til beretningen og nye idéer til det fremtidige arbejde i afdelingen.

4.      Henry Justesen fremlagde årsregnskabet, da Henrik Lundby var bortrejst på dagen. Regnskabet fremviste et forventeligt underskud pga. af jubilæumsfesten, men regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, og der blev givet decharge.

5.      2 indkomne forslag mundede ud i, at generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at finde en god mulighed for elektronisk udsendelse af referater fra bestyrelsesmøderne samt at afklare ”Decharge-begrebet” til næste generalforsamling.

6.      Lokalkontingentet blev fastsat til at være uforandret.

7.      Henrik Lundby blev genvalgt som kasserer.

8.      Ole Heden blev nyvalgt til bestyrelsen. Henrik V. Pedersen, Brian Pedersen og Thomas Møller blev genvalgt. Max Hansen blev valgt som best.suppleant for 2 år, medens pladsen som suppleant for 1 år stadig er vakant.

9.      Henry Justesen blev genvalt som revisor, og Bruno Eriksen blev genvalgt som rev.suppleant for 2 år. Brian Nygaard blev valgt til ny rev.suppleant for 1 år.

10.  Der var ingen forslag til den kommende kongres

11.  Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til selv at udpege delegerede til Kongressen 2012.

12.  Efter pkt. evt. takkede dirigenten for god ro og orden, og Johnny takkede Erik Damgaard for indsatsen som dirigent. Generalforsamlingen 2012 sluttede med de traditionelle 3 hurraer for DMF Sydsjælland.

Dirigent: Erik Damgaard
Referent: Torben Stage

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.