Referat af DMF Svendborg Afdelings generalforsamling d 4/3 2012 klokken 15.00 på Bregninge Mølle:

Formand Bjarke Dalager bød forsamlingen velkommen og rettede en særlig velkomst til gæsterne Chris Kromann (også HB reræsentant) og Hans Jessen fra Odense Afdeling, samt Carsten Pedersen og Tonny Skiøth fra Fyns Stift Afdeling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 4. Kasseren forelægger regnskabet
 5. Indkomne forslag
 6. Lokalkontingent
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jan Schønemann & Thomas Johansen på valg – sidstnævnte ønsker ikke genvalg)
 9. Valg af 1 (2) suppleant(er) (Lars Kirkegaards plads ledig, og Peter Pahnzen ønsker at fratræde som suppleant)                         
 10. Valg af revisor (Claus Bastrup på valg)
 11. Valg af revisorsuppleant (Hanne Skaalum på valg)
 12. Forslag til Kongressen
 13. Valg af delegerede til Kongressen
 14. Evt. 

1. Chris Kromann blev valgt til dirigent.

2. Dagsordenen blev godkendt med to punkter ekstra (pkt. 12 og 13)

3. Bestyrelsens beretning v. formand Bjarke Dalager.

Afdelingens aktiviteter i årets løb blev gennemgået for forsamlingen,herunder bl.a, aktiviteterne i forbindelse med fejringen af hovedforbundtes 100 års jubilæum.

Desuden gjorde Per Ørum rede for årsagerne til Vintageshowets stop.

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Beretningen blev herefter godkendt efter enkelte kommentarer fra forsamlingen.  

Umiddelbart efter godkendelsen af beretningen udnævnte formanden afdelingens tidligere formand gennem en lang årrække ,Niels Jørgen Pedersen, til Æresmedlem i afdelingen og samtidig som næste modtager af Levende Musikpris. Prisen bliver overrakt under Musik Event Sydfyn d. 25. oktober 2012, som er den årlige Spil Dansk Dag.

4. Kasserens regnskab blev godkendt med applaus og uden bemærkninger.

5. Indkomne forslag:

 • Det blev besluttet at afholde Musik Event Sydfyn igen i 2012 efter en længere diskussion om eventens indhold og mulige nedskæringer i budgettet. Medlemmerne gik med til, at afholdelsen kan betyde 10.000 – 30.000 kr. i udgifter, som skal udredes af afdelingens kasse.
 • Det blev besluttet at arbejde videre med et møde/foredrag med folk fra Odense Universitets Hospital (OUH) omkring arbejdsskader for musikere,- gerne i samarbejde med de øvrige afdelinger i regionen.

6. Lokalkontingentet forbliver uændret.

VALG:

7. Halvor A. Petersen blev genvalgt som kasserer for de kommende 2 år..

8. Valg til bestyrelsen:

Jan Schønemann blev genvalgt for 2 år. Thomas Johansen udtrådte af bestyrelsen efter 3 år og formanden takkede ham for hans fine indsats i bestyrelsesarbejdet. Lars Kirkegaard (suppl.) blev valgt som nyt ordinært bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

9.Der var 2 ledige suppleantposter, eftersom Lars Kirkegaard blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem, og Peter Pahnzen havde ønsket at stoppe pga. manglende tid. Formanden takkede Peter for hans engagerede indsats i bestyrelsen i det forløbne år.  Efter skriftlig afstemning blev Merethe Beltoft valgt som suppleant for en 2-årig periode, mens Anette Gøl valgtes som suppleant for 1 år. 

10. Claus Bastrup blev genvalgt  som revisor for 2 år.

11.Hanne Skaalum blev genvalgt som revisorsuppleant for 2 år.

12. Ingen forslag fremsat til Kongres 2012

13. Efter skriftlig afstemning blev Bjarke Dalager, Elisabet Karberg, Inger Allan og Halvor A. Petersen valgt som delegerede til Kongres 2012.

14.Eventuelt:

Enkelte klagede over støjgener mm. på stedet, hvor årets generalforsamling (GF) blev afholdt.

Der blev fremsat ønske om, at der fremover foreligger et budget for det kommende år til GF.

En enkelt ønskede indbydelsen til GF fremsendt på mail - også. Vedtægterne foreskriver udsendelse af indkaldelsen pr.post; men bestyrelsen udsender også gerne via mail fremover.

Hanne Skaalum orienterede om Svendborg Festdage, som i 2012 igen bliver på 5 dage.

Fra bestyrelsen orienterede Peter Pahnzen om de forringede muligheder for at få sygedagpenge som musiker. Problemet er tilsynladende så stort og berører så mange freelance musikere, at generalforsamlingen anbefaler, at problemet tages op i HB.  

Bestyrelsen mener i øvrigt at forbundet bør arbejde for, at få øvetimer mm. til at blive en del af timegrundlaget, i forbindelse med beregning af arbejdstid for musikere, da dette netop er relevant i spørgsmålet om muligheder for at kunne få sygedagpenge.

Carsten Pedersen orienterede om klubaftener i Fyns Stift.

Referant: Lars Kirkegaard.

-men inkl. rettelser og tilføjelser fra Bjarke Dalager, Elisabet Karberg og Inger Allan

VERSION 4 af 10. marts 2012 (kl.18)

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.