6. maj i Huset, Magstræde. Ildsjælsprisen gik til den musikalske iværksætter Benjamin Aggerbeck Woll.

Bestyrelsens beretning:

Afdelingens målsætning er at hjælpe fagligt og tilbyde de bedste muligheder for at fremme medlemmernes karrierer.

Afdelingen ønsker et stærkt hovedforbund, som varetager de overordnede beslutninger og specialekspertisen i samarbejde med en stærk og fremadrettet lokalafdeling, der agerer som lokalpolitisk samarbejdspartner.

Personalet og bestyrelsen arbejder meget selvstændigt i dagligdagen, og mange opgaver løses som samarbejde mellem sekretariatet og bestyrelsesudvalg.

Der er et godt flow i afdelingen, og alle ansatte arbejder hver dag på at gøre tingene bedre for medlemmerne.

Bestyrelsen er bredt sammensat, og samarbejder godt til trods for forskelligheder både menneskeligt og musikalsk.

Samarbejdet i Hovedbestyrelsen fungerer godt, ikke mindst omkring arbejdet med at finde fælles fodslag omkring de strukturmæssige drøftelser.

DMF arbejder målrettet på større synlighed og en mere kommunikativ profil udadtil.

Afdelingen hilser DMF’s nye direktør Geert Bruno Sørensen velkommen.

Landsdelsorkestene har lykkeligvis endnu ikke oplevet de varslede nedskæringer. Til gengæld er der kun bevilget ca. 7 mio. til det rytmiske område.

DMF og Foreningen af Musikere i Forsvaret har været i positiv dialog med politikerne, som har tilkendegivet at de ikke ønsker yderligere forringelser for militærorkestrene.

De sidste års medlemstilbagegang findes primært blandt kernemedlemmer i aldersgruppen 30-45 år, som er hårdest ramt af stramningerne på arbejdsmarkedet. En medlemsgruppe, afdeling og forbund vil skærpe indsatsen overfor.

Afdelingen har intensiveret indsatsen i ungdomsmiljøerne og på konservatoriet.

Bestyrelsen arbejder for at udligne den skævvredne ligestilling indenfor den rytmiske musik.

De meget få faste stillinger på det rytmiske område bevirker at mange rytmiske musikere er afhængige af offentlige ydelser. DMF arbejder på at skaffe flere penge til musikmiljøet generelt.

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at de mange afholdte events har stor betydning for afdelingens medlemmer, ikke mindst i økonomisk trængte tider.

Tivolis nye musikprofil har beklageligvis ført til at Big Bandet og Promenadeorkesteret er blevet meget kraftigt reduceret i antallet af spilledage.

Danish Music Agency er, bl.a. i kraft af tilknytningen af Morten Sidenius, inde i en positiv udvikling, som firmaet vil arbejde hårdt på at fastholde.

Tilslutningen i seniorklubben er stadig stor, og med til at binde tingene sammen i afdelingen på tværs af generationer.

Kommentarer/debat:

Anders Laursen takkede afdelingen for det gode samarbejde, og fremhævede de mange arrangementer, afdelingen sætter i søen.

Forsikrede at både afdeling og hovedforbund forsøger at hjælpe medlemmerne, både hvad angår lønaspekter og jobskabende aktiviteter.

Understregede at DMF er opmærksomme på den økonomiske udvikling i Europa, som det danske kulturliv er uløseligt forbundet med.

Roste kulturminister Uffe Elbæks handlingsplan for at være grundig og omfattende, men beklagede, at det rytmiske område kun blev tildelt 7 mio. kr.

Beklagede at landsdelsorkestrene er under pres pga. pengemangel, til trods for det store arbejde og den høje musikalske kvalitet.

Beklagede situationen i Tivoli. Fandt det svært at finde logik i Tivolis musikpolitik.

Beklagede den store risiko for at militærorkestre nedlægges pga. nedskæringer.

Understregede at ophavsretten i disse år er en udfordring fordi det primært handler om filer på nettet fremfor fysiske medier. DMF kæmper for at musikerne fortsat betales for deres værker.

Fortalte at DMF’s strategi i arbejdsmarkedsdebatten er, målrettet at alliere sig med de store hovedorganisationer med fokus på forholdene for freelancere indenfor alle fag.

Helge Larsen fandt det vigtigt at kæmpe for at både rytmiske og det klassiske område tilføres midler.

Steen Finsen mindede om at alle professionelle musikere er startet som amatører, og opfordrede til at man huskede dette perspektiv i debatten om nedskæringer på arbejdspladser.

Kongres 2012:

Kongressen er af økonomiske årsager flyttet fra København til Helsingør.

Der er udsigt til bred enighed om et strukturforslag, som bl.a. behandler mandatfordelingen mellem de forskellige områder.

Der foreligger forslag om ændring af G-medlemsskabet.

Morten Højring, Michael Justesen, Per Lund Madsen, Christine Christiansen, Tine Frederiksen, Ketil Duckert, Henrik Jansberg, Anni Larsen og Kasper Wagner blev valgt som delegerede til kongressen.

Regnskab:

Michael Justesen fremlagde afdelingens regnskab som blev godkendt.

Valgene:

  • Per Lund Madsen blev genvalgt som næstformand.
  • Henrik Jansberg, Tine Frederiksen, Sune Wedam og Kaspar Vig blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
  • Ketil Duckert, Marie Bessesen, Benjamin Aggerbeck, og Rasmus Zeeberg blev valgt som suppleanter.
  • John Jacobsen blev valgt som revisor. Carsten Smith-Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.

Referent Mads Mazanti

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.