Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Musiker Forbund Holbæk Afdeling, onsdag den 4. april 2012 på Hotel Hørby Færgekro 4300 Holbæk. Dagsorden iflg. lovene.

Formand, Dines Kærgård bød velkommen. 10 medlemmer var mødt op, og desuden Forbundsformand Anders Laursen og Hovedbestyrelsesmedlem Erik Damgård.

Dagsorden:

Punkt 1. Dines Kærgård blev valgt som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og blev afholdt i henhold til lovene, og at den derfor var beslutningsdygtig.

Punkt 2. Formandens beretning: (se nedenfor)

Punkt 3. Regnskabet der var revideret af revisorerne blev godkendt.

Punkt 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Palle W. Hansen og Gurli Kærgård blev genvalgt.

Punkt 5. Bestyrelsessupleanter: Lotte Riisholt og Malene Langborg fortsætter begge på 2.år.

Punkt 6.  Revisor: Vagn Petersen blev genvalgt.

Punkt 8. Delegerede til kongressen: Gurli Kærgård – Knud Tormod – Dines Kærgård blev valgt.

Punkt 9. Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 10. Eventuelt: Almindelig debat samt spørgsmål til, og svar fra Erik Damgaard og Anders Laursen.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak til bestyrelse, revisorer og de fremmødte ved generalforsamlingen.

Referent:Dines Kærgård.


Beretning

Det år der er gået har ikke budt på de store problemer for vores afdeling.
Der har da været medlemmer der har henvendt sig til mig om hjælp eller blot lidt råd og vejledning om forskellige forhold, i de fleste tilfælde sager som jeg har kunnet løse, og i nogle tilfælde har jeg kunnet henvise til den af de ansatte på hovedkontoret som har viden om, og erfaring med en bestemt problematik, og jeg oplever at servicen til medlemmerne fra de ansatte fungerer som den skal.

Vi har på trods af vores ret høje gennemsnitsalder heldigvis ikke mistet nogen medlemmer i år på grund af dødsfald, gennemsnitsalderen her i Holbæk er 54 år, og den afd. der har den laveste gennemsnitsalder er Sydvestjylland hvor den er 42, og for hele landet er den 45.
Medlemstal:
Ved udgangen af 2011 var vi 54 medlemmer og året før altså 2010 var vi 56, altså en lille tilbagegang på 2 medemmer, det totale antal medlemmer af DMF var her ved årsskiftet 6394 hvilket er et fald på 139 eller ca. 2 %, og der er vist rigtig mange danske fagforeninger der ville være lykkelige hvis deres fald i medlemsskaren kun var på 2 %

Fordelingen af disse 54 medlemmer på medlemskategorier er:
8 A medlemmer (A- medlemmer er medlemmer af A-kassen)
2 E-medlemmer E-medlemmer er folk der får efterløn)
 29 F-medlemmer  (F-medlemmer er forbundsmedlemmer altså folk der enten er medlem af en anden A-kasse eller måske slet ikke er medlem af nogen A-kasse.)
11 G-medlemmer (G-medlemmer er folk der betaler nedsat kontingent på grund af alder)
2 I-medlemmer (I-medlemmer er en gammel ordning hvorefter folk kunne blive helt fritaget for kontingent på grund af alder

 1 X medlem. (X medlemmer er u-23 medlemmer d.v.s. under 23. år og de første 3 måneder er de helt kontingentfrie, og derefter betaler de kun 100 kr. pr. måned indtil de fylder 23 år) og derefter stopper de beklageligvis som regel det medlemskab.

Når jeg nu hører mig selv læse alle disse tal og procenter op, så kan jeg måske godt forstå hvis der er nogen her der føler, at jeg må have taget fejl af musikernes generalforsamling og et årsmøde i Statistisk departement, men da disse tal ikke er tilgængelige for det enkelte medlem, så synes jeg, at det er relevant, at jeg denne ene gang om året giver en orientering om hvordan det står til rent medlemsmæssigt.

På generalforsamlingen sidste år talte jeg – eller rettere vi talte alle sammen om, at nedgangen i antallet af musikjobs var noget der virkelig kunne mærkes, og den udvikling eller afvikling skulle jeg måske sige, er i det forløbne år kun blevet forstærket, og på den baggrund er det faktisk fantastisk at DMF holder medlemstallet.

De honorarer man kan opnå er nu også helt tydeligt for nedadgående.

Det står galt til indenfor alle genrer, ikke kun selskabsmusik, solofolk –duoer – orkestre alle mærker nedgang, og hos jazzmusikerne er det også helt galt, de har altid haft svært ved at få en rimelig pris for deres arbejde, og nu er det blevet sådan at selv den tusindkroneseddel som har været en nærmest uofficiel men jo helt urimelig lav tarif for en jazzmusiker, den har de nu også svært ved at opnå.

Jeg ved at flere solomusikere heller ikke længere tør forlange den hyre de tidligere har kunnet opnå, for så risikerer de at kunden enten helt fravælger musik, eller ringer rundt indtil han finder noget billigere.
Jeg skal da ikke udelukke at der er enkelte der ved at profilere og markedsføre sig selv har været i stand til at finde en niche hvor de intet eller så godt som intet mærker til tilbagegangen i antal jobs eller til nedgangen i løn.

Denne noget pessimistiske, men mener jeg også meget realistiske analyse af musikernes situation her og nu, er jo naturligvis sådan som jeg selv oplever det og som det bliver refereret for mig, men jeg vil da indtrængende bede jer der er her i aften, om at fortælle hvordan i selv oplever det både om jeg så må sige ”på egen krop” og sådan mere generelt.

I januar 2011 deltog vi et møde for de mindre afdelinger på Sjælland og Fyn, og i juni i det sædvanlige 2-dages tillidsmandmøde.

DMF afholdt i anledning af 100 års jubilæet en fest hvor samtlige tillidsmænd var inviteret, men de eneste der deltog her fra Holbæk var Gurli og jeg, det var, synes jeg, noget besynderligt at man havde valgt at lægge festen på en lørdag, det er trods alt den ugedag hvor de der har noget at spille er på arbejde, og jeg ved, at der er mange andre end mig der har protesteret voldsomt imod dette valg af ugedag, og medmindre der ligefrem har været et ønske om at begrænse deltageantallet, så kan der vist ikke nævnes nogen grund til at vælge lørdag.

Vi har forsøgt i samarbejde med nogle af vore naboafdelinger af få stablet en fest på benene, en traditionel fest med festmiddag musikalsk underholdning og dans og naturligvis med levende musik, men at blive enige om rammerne for sådan en fest er åbenbart meget svært, der var så mange modstridende ideer om hvordan og hvor det skulle foregå, og da en af afdelingerne i fuldt alvor syntes at vi skulle engagere en trio til et honorar på kr.24.000 så trak Holbæk sig ud af det festudvalg, og i stedet arrangerede vi så en teatertur her i marts 2012 hvor vi sammen med Østsjællands afdeling inviterede til et arrangement med spisning i Ringsted Kongrescenter hvor vi hørte More Jacks og Tivolis Bigband med Peder Kragerup der jo for øvrigt er gammel holbækker, vi er flere her i aften der var med i Ringsted og mon ikke vi alle kan blive enge om, at det var en rigtig vellykket aften, det var som sagt arrangeret i samarbejde med Østsjællands afdeling, men vi sendte indbydelse til afdelingerne i Sydsjælland – Slagelse – og Lolland Falster, men der var ingen reaktion fra disse 3 afdelinger.

Østjællands Afdeling har efterfølgende spurgt om vi kunne være interesseret i at vi prøver at lave en sommerudflugt med sejltur med en båd fra Næstved til Gavnø og Karrebæksminde og retur med spisning om bord og nogen der tager en Guitar en Harmonika eller lignende med, vi skal op på ca. 50 deltagere, så hvis det skal det kunne lade sig gøre så skal vi have de andre afdelinger med, men jeg vil da gerne helt uden forbindende høre om der her i aften er stemning for at vi prøver at arrangere det, - afdelingen har ikke råd til at gøre deltagelse gratis men jeg kunne forestille mig en deltagerbetaling på ca. 200/250 kr. hvis det bliver til noget så er det søndag d.17.juni fra kl.13,00 til kl.17,00.

Når en afdeling har generalforsamling, så får den jo besøg af et og sommetider flere hovedbestyrelsesmedlemmer og der er vel 2 overordnede formål med dette, dels at vi kan lære nogle af hovedbestyrelsesmedlemmerne at kende, og høre lidt om deres standpunkter - og dels at man i hovedbestyrelsen gerne vil være orienteret om hvad det er man snakker om ude i afdelingerne, og det kan vel være meget rimeligt, jeg synes imidlertid ikke at der går megen orientering den anden vej ud til medlemmerne om hvad det er man beskæftiger sig med i forbundets ledelse altså i hovedbestyrelsen og i forretningsudvalget, hvorfor søren benytter man sig ikke af bladet Musikeren til at komme med lidt overordnet orientering om hvilke problemer der er og hvad der foregår derinde, et eksempel: Hvorfor fik vi intet at vide, var da vores mangeårige og højt respekterede direktør Martin Arnoldsen pludselig og uden varsel fratrådte, der stod nogle ganske få og ret intetsigende linier i bladet, og der har ikke stået noget om hvorvidt vi har fået eller overhovedet skal have en ny direktør, det har give anledning til nogle måske ubegrundede gisninger og gætterier, det havde da været rimeligt synes jeg at fortælle medlemmerne baggrunden.

Det skal dog retfærdigvis siges at forbundsformand Anders Laursen i så godt som hvert nummer af Musikeren skriver hvad man vel kan kalde en leder om musikpolitiske spørgsmål, og Musikerens Redaktør har i hvert nummer en fast rubrik kaldet ”Redaktøren Skriver” her tager han også store emner og spørgsmål op, i marts nummeret er emnet DR,s manglende lyst til at benytte levende musik, men i stedet næsten altid play-back.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne derimod, dem kommer der ikke meget fra -  det er umådeligt sjældent at et hovedbestyrelsesmedlem benytter Musikeren til at skrive et indlæg – eller komme frem med et synspunkt.

Det synes jeg egentlig er underligt.

Nå – jeg skal tilbage til vore lokale forhold.

Vi har igen i år som vi plejer, søgt om og fået bevilliget penge til indkøb af julegavekurve til vore ældre medlemmer, så hvis vi vedbliver med at være medlemmer så bliver vi alle, hvis der da stadig er penge i puljen, på et eller andet tidspunkt ”Julegavekurvberettigede”.

 Jeg vil slutte beretningen med at sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde, tak til revisorerne der har kontrolleret regnskabet, og tak til alle medlemmer for den tillid de har vist mig ved at betro mig  formandsposten.

Afdelingsformand
Dines Kærgård

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.